Podmínky ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů v souladu s nařízením EU 

Informace o zpracování osobních údajů dotčených osob podle § 19 a § 20 Zákona č.18 /  2018Z.z. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen “zákon”) a čl. 13 a  14 Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při  zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen “nařízení”) 

Identifikační a kontaktní údaje: 

Provozovatelem zpracovávajícím Vaše osobní údaje je: 

Moravská vzduchotechnika,s.r.o. 

Nížkovice 279, 684 01 Slavkov u Brna 

IČ: 47911662 

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány výhradně v souladu s platnou legislativou. Osobní  údaje zpracováváme výhradně se souhlasem klienta. Je pouze na jeho svobodném rozhodnutí,  zda svůj souhlas v námi navrženém rozsahu poskytne nebo neposkytne. Poskytnutí souhlasu  je zcela dobrovolné a jednou poskytnutý souhlas je možné kdykoliv odvolat. Rozsahem  poskytnutého souhlasu jsme vázáni a plně ho respektujeme. 

  1. Účel zpracování 

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat za účelem realizace Vašich objednávek, objednaných  služeb, fakturace nebo pro účely doručení objednávek na Vaši kontaktní adresu. 

  1. Oblast zpracování 

Zpracováváme následující zákaznické údaje, které jsou potřebné pro realizaci objednávek a  které nám poskytujete vědomě: 

jméno 

příjmení 

ulice a číslo popisné 

poštovní směrovací číslo 

město 

stát 

krajina 

telefonní číslo 

název společnosti 

IČO

DIČ 

IČ DPH 

e-mailová adresa 

Údaje, které nám poskytujete nevědomě: 

IP adresa 

  1. Doba zpracování 

Vaše osobní údaje budou bezpečně uloženy, shromažďovány, zpracovávány a archivovány z  důvodu vedení účetních záznamů a dokladů po dobu 10 let (na základě článku č. 431/2002 Sb  o účetnictví ve znění pozdějších předpisů) od poslední realizované objednávky. 

  1. Reklamní a propagační služby 

V e-shopu používáme mimo vybavení objednávek Vaše kontakty k zasílání reklamních nebo  obchodních sdělení. Jedná se o zpracování následujících údajů: 

jméno 

příjmení 

e-mailová adresa 

  1. Právo na přístup k údajům 

Uživatel e-shopu má právo na získání informací o účelu a rozsahu zpracování jeho osobních  údajů. 

  1. Právo na opravu dat 

Uživatel má právo v případě podezření na nesprávnost uložených dat požádat správce údajů o  opravu. 

  1. Právo na omezené zpracování dat 

Uživatel má právo na to, aby správce omezil zpracování jeho osobních údajů, nebo  znepřístupnit vybrané osobní údaje, nebo dočasně odstranil zveřejněné údaje. 

  1. Právo na vymazání dat 

Uživatel má právo na vymazání svých osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud již  nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány nebo zpracovávány a pominul 

zákonný důvod jejich případné archivace. Při požadavku na vymazání údajů budou všechny  nenávratně vymazány a související objednávky (pokud existují) anonymizované. 

  1. Právo podat stížnost 

Uživatel má právo podat stížnost orgánu dozoru pokud se domnívá, že zpracováním jeho  osobních údajů je v rozporu s nařízením GDPR. 

  1. Zaznamenávání požadavků uživatele 

Provozovatel je povinen zaznamenávat všechny požadavky uživatelů v souvislosti se  stažením, opravou a vymazáním jeho údajů. 

V případě neposkytnutí souhlasu a osobních údajů Vám nebudeme moci na základě  Evropského nařízení o ochraně osobních údajů poskytnout žádné služby. 

V Nížkovicích dne 01.04.2021

Zpět do obchodu