Obchodní podmínky

Všeobecné dodací a obchodní podmínky 

Moravská vzduchotechnika, s.r.o. 

 1. Základní ustanovení 

1.1 Tyto Všeobecné dodací a obchodní podmínky (dále jen „VDOP“) upravují vztahy  vyplývající z jednotlivých objednávek mezi společností Moravská vzduchotechnika, s.r.o., se  sídlem Nížkovice 279, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 479 11 662, jakožto prodávajícím, a  kupujícím, jejichž předmětem je prodej a koupě výrobků nabízených na internetových  stránkách prodávajícího. Nákup z internetového obchodu www.mvt.cz mohou provádět  fyzické a právnické osoby bez omezení, za předpokladu, že se budou řídit následujícími  všeobecnými dodacími a obchodními podmínkami (dále jen VDOP). Zákazník dává zasláním  objednávky na zboží souhlas s těmito VDOP. 

1.2 Kupní smlouva (objednávka) je smlouva (objednávka) uzavřena na dálku na základě  elektronické objednávky kupujícího. 

 1. Definice 

„kupující“ je fyzická nebo právnická osoba, která svou objednávkou vstoupila do  obchodního vztahu s prodávajícím 

„prodávající“ je obchodní společnost Moravská vzduchotechnika, s.r.o., se sídlem Nížkovice  279, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 479 11 662 

„objednávka“ znamená objednávku kupujícího na dodání určitých výrobků potvrzenou  prodávajícím 

„smlouva“ je kupní smlouva uzavřená mezi kupujícím a prodávajícím, jejímž předmětem  jsou jednotlivé dílčí dodávky výrobků dle objednávek kupujícího 

„výrobky“ jsou VZT rozvody a jednotlivé vzduchotechnické prvky z výrobního programu  prodávajícího, které jsou vyráběny z pozinkovaného ocelového plechu kvality  DX 51 D + 275 MA C, nízkotlaké provedení do 630 Pa, třída těsnosti „A“ (technické parametry výrobků mohou být změněny v objednávce dle  individuálních požadavků kupujících) 

„ceník“ je ceník výrobků prodávajícího uveřejněný na webových stránkách prodávajícího www.mvt.cz 

 1. Objednávka 

3.1 Objednávkou si kupující závazně objednává u prodávajícího výrobky blíže specifikované  v objednávce.  

3.2 Prodávající objednávku kupujícího obratem písemně potvrdí, případně vyzve kupujícího  k doplnění náležitostí objednávky.  

3.3 Prodávající může kupní cenu uvedenou v objednávce snížit dle tabulky zákaznických slev,  které může kupujícímu poskytnout. V případě ponížení kupní ceny oproti ceně uvedené v 

objednávce se nejedná o novou nabídku a není vyžadován souhlas kupujícího s novou kupní  cenou. 

 1. Dodací podmínky 

4.1 Prodávající dodá kupujícímu objednané výrobky v požadovaném termínu uvedeném  v potvrzené objednávce, nejdříve však ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne potvrzení  objednávky. Kupující bere na vědomí, že dodání výrobků je závislé na výrobních kapacitách  dodavatelů prodávajícího, proto shora uvedená lhůta je označována jako předběžná lhůta. 

4.2 Prodávající s dostatečným předstihem vyzve kupujícího, aby se dostavil do  sídla/provozovny prodávajícího za účelem převzetí výrobků. Prodávající splní svůj závazek  dodat výrobky dle potvrzené objednávky odevzdáním kupujícímu.  

4.3 V případě, že se kupující nedostaví ve sjednaný den do sídla/provozovny prodávajícího  k převzetí výrobků, přestože bylo sjednáno převzetí výrobků v sídle/provozovně  prodávajícího, je tímto dnem závazek prodávajícího splněn a na kupujícího přechází  nebezpečí vzniku škody na výrobcích. 

4.4 V případě, že kupující požaduje, aby byly výrobky dodány na adresu kupujícího, je  povinen tento požadavek oznámit prodávajícímu již v objednávce. Náklady na dopravu  výrobků na adresu určenou kupujícím jsou zohledněny v objednávce. Závazek prodávajícího  je v takovém případě splněn okamžikem předání výrobků prvnímu dopravci k přepravě. 

Okamžikem tohoto předání prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího přechází nebezpečí  škody na výrobcích na kupujícího. 

4.5 O dodání výrobků bude sepsán dodací list, který musí být podepsán kupujícím, resp. jeho pověřeným pracovníkem, příp. dopravcem, jsou-li výrobky dodávány dle čl. 4.4 VDOP.  Povinnost označit výrobky je splněna vyplněním přepravních a dodacích listin, které výrobky  provázejí. 

4.6 Výrobky jsou standardně dodávány nebalené, přičemž hranaté díly jsou značeny na vnitřní  straně samolepícím štítkem s popisem výrobní zakázky a pozičním číslem výrobku. Kruhové  tvarovky jsou značeny na vnitřní straně popisem lihovou fixou. V případě, že kupující  požaduje, aby byly výrobky dodávány zabalené, musí svůj požadavek na jiné, než standardní  balení výrobků dle tohoto článku uvést v objednávce a konkretizovat své požadavky na  balení. Prodávající je oprávněn kupujícímu obal vyúčtovat.  

 1. Výhrada vlastnického práva 

5.1 Vlastnické právo k výrobkům je na kupujícího převedeno okamžikem zaplacení kupní  ceny. Dojde-li k předání výrobků kupujícímu ještě před úplným zaplacením kupní ceny,  zůstávají výrobky až do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví prodávajícího (výhrada  vlastnického práva).  

 1. Kupní cena 

6.1 Kupní cena výrobků je stanovena dle platného ceníku prodávajícího zveřejněného na www.mvt.cz

6.2 Kupní cena bude uhrazena jedním z následujících způsobů: 

 1. a) hotově při odběru v sídle/provozovně prodávajícího 
 2. b) bezhotovostním převodem na účet prodávajícího 
 3. c) dobírkou 
 4. d) účastníci smlouvy si mohou sjednat v objednávce jiný způsob platby kupní ceny,  v takovém případě musí být objednávka prodávajícím potvrzena. 

6.3 Kupující je povinen navrhnout v objednávce jeden ze způsobů úhrady kupní ceny uvedený  v čl. 6.2 VDOP.  

6.4 V případě, že je sjednán způsob úhrady kupní ceny uvedený pod písm. b) čl. 6.2 VDOP,  je kupující povinen předložit prodávajícímu doklad o zaplacení celé kupní ceny, jinak  nebudou výrobky kupujícímu předány/odeslány k přepravě.  

6.5 V případě, že se kupující dostane do prodlení s úhradou již splatných faktur, je prodávající  oprávněn pozastavit dodávky dalších objednaných výrobků, a to až do doby, než budou  dlužné faktury zcela uhrazeny. 

6.6 Při prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny je prodávající oprávněn požadovat po  kupujícím smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení po  dobu 30-ti dnů prodlení. Neuhradí-li kupující kupní cenu ani ve lhůtě 30-ti dnů od data  splatnosti kupní ceny, zvyšuje se smluvní úrok z prodlení na 0,2% z dlužné částky za každý  den prodlení, a to až do úplného zaplacení kupní ceny. 

 1. Záruka 

7.1 Kupující je povinen prohlédnout výrobky co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na  výrobcích. Vady výrobků je kupující povinen neprodleně a písemně oznámit prodávajícímu.  Nároky kupující z titulu práva na odstranění vady, za kterou odpovídá prodávající, je kupující  povinen uplatnit písemně a bez zbytečného odkladu u prodávajícího 

7.2 Prodávající poskytuje kupujícímu na výrobky záruku na jakost v trvání 24 měsíců

7.3 Záruční doba počíná běžet ode dne převzetí výrobků kupujícím, tedy ode dne podpisu  kupujícího na předávacím protokolu. 

7.4 Záruka za jakost se nevztahuje na vady způsobené v rozporu s prohlášením o shodě  (technické požadavky na výrobky). 

 1. Smluvní pokuta 

8.1 Jestliže kupující odmítne převzít objednané výrobky nebo jiným způsobem znemožní  prodávajícímu splnit svůj závazek vyplývající z kupní smlouvy (objednávky), je prodávající  oprávněn účtovat kupujícímu smluvní pokutu ve výši 70% z kupní ceny objednaných  výrobků. Prodávající je oprávněn smluvní pokutu započíst na složenou zálohu na kupní cenu,  byl-li stanoven způsob úhrady kupní ceny dle čl. 6.2 písm. b) VDOP. Výše nároku na náhradu  škody se nesnižuje o sjednanou smluvní pokutu. 

 1. Doručování

9.1. Při doručování (zasílání písemností), zpráv a jakýchkoliv jiných materiálů druhé smluvní  straně, se doručuje na poslední známou adresu druhé smluvní strany. V pochybnostech se má  za to, že se jedná o poslední adresu oficiálně sdělenou druhé smluvní straně, ze které je běžně  přijímána korespondence resp. adresa uvedená ve smlouvě (identifikace smluvních stran). E 

maily se považují za doručené, pokud je doručení potvrzeno druhou smluvní stranou nikoliv  pouze prostřednictvím automatického potvrzování odpovědi, nýbrž výslovným potvrzením  doručení e-mailové zprávy samostatným e-mailem, ve kterém bude druhou smluvní stranou  zopakováno označení věci. Fax se považuje za doručený, je-li adresován jednateli, zástupci  nebo zplnomocněnému zástupci smluvní strany a vysílacím přístrojem je vydána potvrzenka o  jeho úspěšném přenosu. Všechny zprávy a komunikace na něž druhá smluvní strana reaguje  se považují za doručené. 

9.2. Pro účely smlouvy se dnem doručení považuje:  

 1. a) nejpozději třetí den od uložení zásilky na příslušném poštovním úřadě v případě doručování  prostřednictvím držitele poštovní licence, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl; b) při osobním doručování tyto účinky nastávají převzetím či odmítnutím přijetí této  písemnosti. 

9.3. Kupující je povinen neprodleně písemně informovat o případných změnách v adrese,  osobě svého odpovědného pracovníka či jakýchkoli jiných údajů podstatných pro vzájemné  poskytování si informací. 

 1. Rozhodčí doložka 

Veškeré spory vznikající z právních vztahů mezi prodávajícím a kupujícím, které se nepodaří  odstranit jednáním mezi stranami, budou s konečnou platností rozhodovány rozhodčím  soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle  jejího rozhodčího řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.  Rozhodčí řízení se bude konat v Brně v sudišti Rozhodčího soudu. 

Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že si tyto všeobecné obchodní podmínky a  reklamační řád prodávajícího přečetl, seznámil se s jejich obsahem a v celém rozsahu s nimi  souhlasí. 

 1. Ochrana osobních údajů 

Kupující uvádí při registraci údaje nezbytné pro jeho identifikaci v elektronickém obchodu,  které umožňují provést nezbytné účetní operace, vyhotovit daňový doklad. 

Prodávající se zavazuje, že bude s osobními údaji kupujícího zacházet a nakládat v souladu s  platnými právními předpisy, shromažďuje je jen za výše uvedeným účelem a na zkvalitnění  svých služeb. 

Používáním internetového obchodu kupující souhlasí se shromažďováním a používáním  informací o něm a jeho nákupech za výše stanovených podmínek. 

V Nížkovicích dne 01.04.2021

Zpět do obchodu